Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Stabila aktier på rätt kurs efter covid-19-stormen

När covid-19-pandemin slog till 2019 stängde land efter land ned sina ekonomier med strikta restriktioner som fick allvarliga konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten. Detta ledde till stor osäkerhet och ett scenario som få investerare hade kunnat föreställa sig. Den globala aktiemarknaden upplevde en av de historiskt sett största kursnedgångarna med cirka 34 procent på bara några veckor. Detta fick världens centralbanker att sänka räntorna ännu mer, och finanspolitiken användes för att pumpa in enorma summor till olika stöd för att minska de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

Vår fond C WorldWide Stable Equities påverkades också i och med att vissa av innehaven inte längre kunde fortsätta bedriva sina verksamheter som tidigare. När exempelvis butiker och restauranger stängdes från en dag till en annan uppstod den ovanliga situationen att oron ökade kring bolagens förmåga att till exempel betala hyra. Vanliga tjänster som städning och leveranser av mat inom servicenäringen blev plötsligt överflödiga och sammantaget ledde detta till hög volatilitet på de annars stabila aktierna under en kortare period. 

Stora kursnedgångar för många bolag trots stabila resultat
Pandemin gjorde att vi såg de största kursnedgångarna i bolag vars vinster var mest förutsebara. Flera energiförsörjningsbolag som huvudsakligen producerar alternativ energi via sol- och vindkraftparker drabbades exempelvis hårt på aktiemarknaden, trots att de hade fasta prisavtal för sin produktion – och trots att varken sol eller vind påverkades av covid-19. Kursfallen orsakades av att många investerare ville lämna aktiemarknaden på grund av riskerna och andra tvingades sälja av likviditetsskäl. Sammantaget skapade detta ett stort försäljningstryck och framför allt mindre bolag upplevde kraftiga kursfall.

Kursnedgångarna var tillfälligt också stora, med nedgångar på upp till 40 procent, utan att de fundamentala förutsättningarna hade förändrats nämnvärt. Detta var fallet inom exempelvis bostadsfastigheter i Tyskland. Den tyska bostadsmarknaden är annars mycket stabil, eftersom det under ett antal år har byggts färre bostäder än vad som efterfrågas. För fastighetsbolagen som huvudsakligen hyr ut lägenheter till vanliga tyskar är dessutom hyresinbetalningarna trygga, eftersom Tyskland har ett socialt skyddsnät som bland annat säkerställer att hyresgästen kan betala sin hyra även om han eller hon skulle förlora sitt jobb. Fastighetsbolagen har utnyttjat de låga räntorna för att säkra attraktiva finansieringsvillkor under flera år genom ett antal obligationsemissioner. Den så kallade krisen på fastighetsmarknaden i Tyskland ägde därför främst rum på aktiemarknaden och det finns fortfarande en stor efterfrågan på hyreslägenheter i Tyskland, vilket är anledningen till att vi fortsätter att investera i den här sektorn.

När det oväntade drabbar ekonomin och aktiemarknaderna måste man hålla tungan rätt i mun – här hjälper det att ha många års investeringserfarenhet. Det är viktigt att skilja mellan bolagens grundläggande förutsättningar och kursutvecklingen på aktiemarknaden. Aktiemarknaden kan ge signaler om intressanta investeringsmöjligheter, även om vi främst intresserar oss för bolag som kan öka sina vinster år efter år. Kursfallet våren 2020 innebar därför en klar köpmöjlighet som vi utnyttjade.

Under månaderna efter covid-19-utbrottet har aktiemarknaden återigen blivit mer positiv och fokus ligger återigen på de grundläggande förutsättningarna och mindre på den mer kortsiktiga likviditetssituationen. Inte minst leder den pågående vaccineringen till en successiv återgång till ett ”normalläge”. I och med det kommer stora delar av vår konsumtion med stor sannolikhet att normaliseras och rörligheten och sysselsättningen kommer att öka. Verksamheten för flera av de mindre cykliska bolagen såsom bryggerier, renoverings- och städbolag kommer att återupptas. Under nedstängningen drabbades många liknande branscher hårt, men utan att deras konkurrenskraft påverkades.

Stabila aktier återhämtade sig väl
För Stable Equities var början av covid-19-utbrottet en turbulent period. Detta visar att aktiemarknaden är oförutsägbar på kort sikt – även om fondens förväntade risk var lägre än den globala aktiemarknadens. På lång sikt är det bolagens intjäningsförmåga som anger riktningen på aktiemarknaden. Historiskt har resultatet för bolagen globalt ökat med i genomsnitt cirka 7 procent per år, vilket har legat i linje med den långsiktiga avkastningen på den globala aktiemarknaden.

Inom Stable Equities fortsätter vi att hitta investeringar med starka konkurrenspositioner, vilka kan sammanställas i en aktieportfölj med förväntad lägre risk än den globala aktiemarknaden. Men precis som vi såg med covid-19-pandemins påverkan på samhällen världen över så finns det inga garantier på aktiemarknaden. Det enda vi vet med säkerhet är att vi lever i en föränderlig värld. Därför kan den långsiktigt låga risken i en stabil aktieportfölj vara attraktiv för många investerare.

Se PDF