Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Indiens framgångssaga fortsätter

Se PDF

Indien är på väg att inta sin rättmätiga plats i världsordningen och är för oss det land som erbjuder de mest lovande långsiktiga investeringsmöjligheterna globalt. Aldrig tidigare har landet varit så gynnsamt positionerat som nu – både ur geopolitiskt och ekonomiskt perspektiv. Trots den omfattande globala osäkerheten har Indiens makroekonomiska stabilitet varit enastående och enligt Morgan Stanley förväntas Indien stå för hela 18% av den globala BNP-tillväxten år 2024.

Bland tillväxtländerna är Indien världens näst största ekonomi (femte största totalt sett) med en BNP på 3,75 biljoner USD och med en lika omfattande finansmarknad. Indien har den näst största aktiemarknaden i Asien och har nyligen passerat Hongkong för att bli den fjärde största aktiemarknaden i världen. I landet finner vi en av världens yngsta befolkning med en genomsnittlig ålder kring 28 år, vilket ger Indien en betydande strukturell demografisk fördel under kommande decennier. Dess BNP per capita har nyligen överstigit 2500 USD, vilket ger landet en fördelaktig position för att dra nytta av den växande konsumtionen när landet övergår till ett medelinkomstland.

Även om investeringsmöjligheterna i Indien har varit intressanta under flera års tid har full potential inte kunnat realiseras på grund av strukturella utmaningar som har hindrat hållbar tillväxt. Under de senaste åtta åren har dock Indien genomgått betydande strukturella reformer som i stor utsträckning har hanterat dessa frågor. Utan att fördjupa oss i varje enskild reform kan vi konstatera att var och en av dem har haft som mål att adressera en av de fyra grundläggande faktorerna för produktion: mark, arbetskraft, kapital och entreprenörskap.

Sammanfattningsvis
Vår strategi på C WorldWide är att dra nytta av landets betydande långsiktiga tillväxtpotential. Därför har vi identifierat fyra relevanta investeringsteman i Indien: 1) Finansiell inkludering 2) Reformer 3) Bostäder 4) Ökade kapitalinvesteringar och export. Genom detta tematiska perspektiv försöker vi identifiera ledande bolag med starka balansräkningar.

Långsiktiga investeringar
Indien har varit den bäst presterande tillväxtmarknaden under de senaste 30 åren, med en årlig genomsnittlig avkastning på 8,7% i USD (och den näst bäst presterande marknaden globalt sett efter USA)(källa: C WorldWide analys/Bloomberg, november 2023.). Huvudorsaken till Indiens överlägsna avkastning är den starka underliggande tillväxten kombinerad med effektiv kapitalanvändning. Förväntningarna är att Indiens nominella BNP-tillväxt kommer att ligga på 11-12% under det kommande decenniet, med en real BNP-tillväxt på cirka 6-7% och en förväntad inflation på cirka 4-6%. Vår strävan är att identifiera välskötta bolag som inte bara överträffar sina konkurrenter utan även den övergripande marknaden. På så vis kan dessa bolag på lång sikt förväntas leverera en vinsttillväxt på över 15% per år, vilket resulterar i en gynnsam, tvåsiffrig valutajusterad avkastning. Dessutom strävar vi efter att identifiera bolag som har potential att stärka sin relativa marknadsposition under svagare perioder inom sina respektive sektorer.

Medelstora bolag
Trots den indiska ekonomins storlek har flera sektorer ännu inte mognat till sin fulla potential. Därför kan vi identifiera flera exempel på välskötta bolag som är ledare inom sina sektorer/undersektorer men ändå räknas som medelstora bolag (ett marknadsvärde under 5 miljarder USD). När den indiska ekonomin växer och blir den tredje största globalt sett år 2028, kommer dessa sektorer att växa och i takt med det kommer bolagens storlek också att öka. Vi har sett detta ske under de senaste 20 åren inom vissa sektorer, men vi kommer att se det ännu mer framöver. För närvarande är nästan två tredjedelar av våra portföljbolag medelstora bolag. I Indien har medelstora bolag överträffat stora bolag under en lång period – under de senaste 10 åren har Nifty Midcap (Nifty är det ledande indexet i Indien) gett en årlig genomsnittlig avkastning på 17% i USD. Nifty 50, de 50 största bolagen på börsen i Indien, har gett en årlig genomsnittlig avkastning på 11% i USD (källa: C WorldWide analys/Bloomberg, november 2023).

Marknader tenderar att se på bolags marknadsandel för att definiera dem som ledare, men vi väljer istället att se till hållbar lönsamhet. Ibland sammanfaller de två, men inte alltid. Det finns två huvudsakliga skäl till att denna metod blir viktig för oss – 1) den speglar disciplin i kapitalallokering och 2) den visar hur bolaget värdesätter sina resurser. 

Bolagsstyrning
Som långsiktiga investerare, med en investeringshorisont som sträcker sig över minst 3-5 år, är det avgörande för oss att förstå och bedöma bolagsledningens kvalitet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid att bolagsledningar ska ha värderingar och strategiska agendor som är i linje med våra egna. För att uppnå detta genomför vi noggranna analyser av olika intressenter och samlar in information och insikter från olika källor (ex. leverantörer, kunder, branschexperter och konsulter) för att få en helhetsbild av bolagets verksamhet och dess omvärld. Vi utför även grundliga och djupgående analyser av finansiell data för att säkerställa att ledningens uttalanden och avsikter effektivt översätts till finansiella termer.

Hållbarhet
Samtidigt som Indien är ett land med hög tillväxt är det viktigt att prioritera hållbarhetsfrågor. Vi fokuserar på att identifiera och förstå väsentliga ESG-risker genom vår egen analys men som också kompletteras av externa analyser. Bolag med sund, långsiktig bolagskultur tenderar att ta hållbarhet samt relaterade risker och möjligheter på allvar. På en tillväxtmarknad som Indien, där ESG-rapporter och tillgängligheten av hållbarhetsdata är mindre utvecklad, blir det än viktigare för oss att direkt engagera oss i bolagen kring hållbarhetsfrågor.

Sammanfattning
Vår tro är att Indien är den mest lovande enskilda investeringsmöjligheten i världen på lång sikt. Landet fortsätter att utvecklas och göra framsteg ekonomiskt, socialt och politiskt. Detta öppnar upp spännande tematiska möjligheter för den växande aktiemarknaden och ger tillgång till många attraktiva investeringsalternativ med god avkastningspotential. 

För oss är noggrannhet avgörande och vi är selektiva. Vår djupgående erfarenhet säkerställer att vi ser bortom kortsiktiga marknadssvängningar och fokuserar på det som verkligen gör skillnad och långsiktigt påverkar investeringsresultatet.