Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KID.

Handla våra fonder

Innan du investerar i C WorldWides fonder, uppmanar vi dig att ta del av respektive fonds
Key Investor Information Document (KIID).

När du investerar i en av våra fonder gör du det enklast genom någon av nedanstående samarbetspartners eller återförsäljare:

Distributörer  
Avanza Nordea Liv & Pension
Carnegie Investment Bank Nordnet
Futur Pension* Pensionsmyndigheten
Folksam SEB
Fondmarknaden Skandia depå
Handelsbanken* Skandia Link
Garantum** Strivo depå*
Länsförsäkringar Bank* Svensk Handel
Max Matthiessen** Swedbank
Movestic Söderberg & Partners**
Nordea* Wictor Family Office

Avser avtalsmässiga förhållanden med C WorldWides distributörer.
*via MFEX
**via Allfunds, ej selekterad fondlista

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info.se@cworldwide.com eller via Kontakt nedan.

Kontakta oss

Kundteam

Ralf Larsson

Ansvarig svenska
kunder

+46 70 843 9882
Johan Lander

Institutionella
kunder

+46 76 002 7351
Johan Meyer

Ansvarig Distr & partners. Institutionella kunder

+46 70 353 1272
Martin Rahmqvist

Distribution och
partners

+46 73 095 7353
Jonathan Jarlén

Distribution och
partners

+46 73 095 7356

Adressuppgifter

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige

Box 7648
(Blasieholmsgatan 5)
SE-103 94 Stockholm

Tel:
+46 8 535 273 00

Tel kundservice:
+46 8 535 273 05

E-post:
info.se@cworldwide.com

Org nr: 516405-7233

Klagomål

Kundklagomålspolicy för C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige

Syfte

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sveriges (CWW AM SE) mål är att alltid agera korrekt, med goda intentioner och i kundens bästa intresse. Om ett klagomål lämnas till CWW AM SE anser vi emellertid att det är viktigt att ha effektiva och transparenta policys och förfaranden för hantering av klagomål i enlighet med relevant lagstiftning.


Vilka kan lämna in klagomål?

Alla CWW AM SE’s kunder och potentiella kunder kan lämna in klagomål och det finns ingen kostnad förenad med ett klagomål.


Var kan klagomål lämnas in?

Eventuella klagomål som rör CWW AM SE skall ske skriftligen antingen med e-post till: compliance.se@cworldwide.com eller via brev till:

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial Sverige
Att: Managing Director
Box 7648
103 94 Stockholm
Sverige

Process för hantering av ett klagomål:

Managing Director agerar som “Klagomålshanteringsfunktion” vilket innebär att säkerställa processen och utredningen av klagomålet hos CWW AM SE.

Klagomålshanteringsfunktionen skall:

  • Säkerställa att en bekräftelse på klagomålet skickas till kunden eller potentiell kund utan vidare dröjsmål, dock senast inom en vecka från dess att klagomålet mottagits.
  • Säkerställa att klagomålet undersöks.
  • Säkerställa att hanteringen av klagomålet sker utan dröjsmål och att personen som har skickat in klagomålet är informerad om hur processen fortskrider hos CWW AM SE.
  • Informera personen som har lämnat in ett klagomål om hur denne eventuellt kan gå vidare med en tvistelösning, som beskrivs nedan, eller att den klagande kan ha möjlighet att vidta civilrättsliga åtgärder.

Processen som beskrivs ovan hanteras i samråd med Compliance-funktionen.


Olösta tvister

Olösta tvister med CWW AM SE avseende köp av en vara eller tjänst i Sverige kan (enligt de villkor som beskrivs nedan) lämnas till:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden har följande krav för konsumenttvister:

  • Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister avseende handel med värdepapper där värdet av vad som yrkas understiger 2 000 kronor.
  • Anmälan ska ha inkommit inom ett år från det att konsumenten första gången lämnade klagomål till institutet. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjligheten att skicka in en anmälan inom två månader från och med ett slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.


Information till kunder eller potentiella kunder

Information om denna policy skall sändas till kunder eller potentiella kunder på begäran eller när ett klagomål mottagits av CWW AM SE.

Information till relevanta behöriga myndigheter

CWW AM SE skall tillhandahålla information om klagomål och klagomål till de relevanta myndigheterna och, i förekommande fall, enligt nationell lagstiftning, till ett alternativt tvistlösningsorgan.

Analys av mottagna klagomål

Compliance-funktionen kommer att analysera mottagna klagomål och klagomålshantering för att säkerställa att eventuella risker eller problem identifieras eller adresseras.

Rapportering

Om CWW AM SE har tagit emot ett klagomål skall det rapporteras till ledning och styrelsen i Compliance & Operational Risk report. Allvarliga klagomål av substantiellt värde har utökade rapporteringskrav. Allvarliga klagomål skall rapporteras till ledningen så snart som möjligt.

Dokumentation

CWW AM SE håller register över mottagna klagomål och de åtgärder som vidtagits för att lösa klagomålen.