Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Ny investeringscykel i Indien

Se PDF

  • Vi ser tydliga tecken på att Indien är på väg in i en stor investeringscykel som drivs av satsningar på infrastruktur.

  • Den ökande investeringstakten syns inom tre viktiga områden: bostadsmarknaden, privata näringslivet och offentlig sektor. Indien är därmed på god väg att ta sig ur den tuffa andra covid-19-vågen som drabbade landet under våren. Ekonomin växer, skatteintäkterna ökar och regeringen har utlovat ett investeringsprogram på 1,4 biljoner USD fram till 2025. Företagen har fått incitament för att öka sin produktionskapacitet och uppnå skalfördelar. De utländska direkt- investeringarna i Indien har dessutom nått den högsta nivån sedan finanskrisen, när globala bolag strävar efter att diversifiera sina försörjningskedjor.

  • Detta lägger grunden för att förverkliga Indiens betydande långsiktiga potential.

Samtidigt som Indien kommer på fötter efter pandemin ser vi tecken på en återhämtning på investeringsområdet. Sedan toppen 2008 har nedgången i investeringar varat alltför länge, vilket framgår av figur 1 i pdf:en (fasta bruttoinvesteringar som andel av BNP (GFCF) nådde sin topp på ca 36 procent 2008). GFCF består i första hand av tre nyckelkomponenter: bostadssektorn, privat näringsliv och offentlig sektor. Den pågående återhämtningen kan noteras inom alla tre områden och vi räknar med att detta kommer att medföra en högre investeringstakt framöver.

Bostadssektorn
Vid en snabb titt på GFCF-sammansättningen framkommer att bostadssektorn står för den största andelen av investeringarna, med närmare 40 procent. (Se figur 2 i pdf:en). Indiens fastighetsmarknad har konsoliderats betydligt till följd av belånade tillgångar, finansieringsutmaningar och dålig styrning. Viktiga reformer såsom lagen om fastighetsreglering (RERA) och skatten på varor och tjänster (GST) har varit avgörande för att skapa ökad transparens inom sektorn. Detta har skett på bekostnad av de fragmentiserade och svaga aktörerna. 

Bostadssituationen blir nu allt bättre. Sektorn har fått en välbehövlig boost till följd av den ökade efterfrågan på större och rymligare bostäder som pandemin har medfört i de tätbefolkade indiska städerna. Kvoten för det som definieras som överkomliga bostäder ligger på 27 procent, jämfört med 58 procent när konjunkturcykeln låg som högst 2008 (lägre procentandel innebär mer överkomliga priser och tvärtom), vilket indikerar att priserna är mer överkomliga än vad de har varit på årtionden och att utvecklingen helt klart verkar ha vänt. Nivån på osålda bostäder har minskat sedan 2017 och på de viktigaste marknaderna är efterfrågan mycket större än utbudet, vilket leder till ytterligare minskning av tillgängliga bostäder. De indikationer vi har visar att tydliga signaler om en stark bostadsmarknad har börjat ta form, vilket är en viktig faktor för sentimentet. Detta kommer att leda till högre investeringar i sektorn. 

Privat näringsliv
Den globala efterfrågan har stärkts i så hög takt att det råder utbudsbrist överallt. Det finns många ekonomiska indikatorer som nu visar att den indiska ekonomin har nått nivåer över de före pandemin, även om vissa delar av ekonomin fortfarande hålls tillbaka. Den starka ekonomin bådar gott för högre kapacitetsutnyttjande, och höga priser förbättrar utsikterna för ytterligare kapacitetsökning. Återupptagandet av dagens globala leveranskedjor ökar dessutom intresset för Indien. Ett bevis på detta är ökningen av utländska direktinvesteringar, som utgör som en bruttoandel av BNP på 3,1 procent, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008.

Programmet för att främja produktionen har fungerat som en vitamininjektion för industrin i Indien. Programmet syftar till att stärka tillverkningen i Indien, både för exportsektorn och för den stora inhemska marknaden, genom incitament för storskalig tillverkning i mer än tio olika sektorer, exempelvis elektronik, batterier, fordon/fordonskomponenter, textil, läkemedel och livsmedel. Sänkningen av bolagsskatten som aviserades i oktober 2019 gör skattesystemet till ett av de mest attraktiva bland världens tillväxtmarknader.

Även om den senaste tidens inflationsoro indikerar att högre räntor är att vänta, kommer nivåerna att vara fortsatt låga jämfört med tidigare. Indiska bolags balansräkningar har inte haft så låg skuldsättning de senaste tio åren, och deras resultatcykel är på väg att vända upp. Det privata näringslivets rörelsekapital har dessutom ökat med 50 procent under de senaste tio åren. Detta innebär att det finns tillräckligt belåningsutrymme för att finansiera eventuella nya investeringar. Tidiga uppgifter indikerar också ett ökande antal privata projekt. 

Offentliga investeringar
I februari 2021 presenterade den indiska finansministern en omfattande budget med en tydlig plan för en investeringsdriven återhämtning i landet. Fram till 2025 planerar den indiska regeringen, genom infrastrukturplanen National Infrastructure Pipeline, för totala investeringar om 1,4 biljoner USD. Under det senaste året har följaktligen de offentliga investeringarna ökat. Multiplikatorn för dessa utgifter ligger på cirka 2,4–2,6. Det innebär att för varje dollar som staten investerar i att bygga infrastruktur, skapas aktivitet i ekonomin motsvarande cirka 2,4–2,6 dollar.

Ett av de initiativ som kommer att stödja de stora infrastrukturinvesteringarna är införandet av den natio- nella monetariseringsplanen, National Monetization Pipeline, som regeringen avser att använda för att få in pengar genom att avyttra eller privatisera ett flertal av sina tillgångar. Den nyligen avslutade försäljningen av Air India, det kraftigt skuldtyngda statliga flygbolaget, var ett avgörande ögonblick som markerade starten på processen, med ett bolag som ansågs vara det kanske mest utmanande. Privatisering har andra fördelar eftersom det ofta leder till att produktiviteten hos de privatiserade tillgångarna förbättras.

Återhämtningen har också ökat statens intäkter. Trots den mycket kraftiga andra covid-19-vågen har de indirekta skatteintäkterna legat på toppnivåer under några månader i år. Det är uppenbart att regeringen använder alla åtgärder som står till dess förfogande för att understödja ekonomin genom investeringar.

Slutsats
Stigande energipriser är en potentiell utmaning för en nettoimportör av energi som Indien. Tidigare har detta lett till varaktig inflation och därefter svag valuta och högre räntor. Men till skillnad från tidigare har Indien idag en oerhört stark valutareserv, vilket bidrar till att neutralisera störningar utifrån. Valutareserven uppgår till nästan 640 miljarder USD och är världens fjärde största.

Vår obekräftade tes bekräftas nu av detaljerad ekonomisk data. De flesta bolag vi för en dialog med planerar antingen för kapacitetsökning eller genomför redan en sådan. Tidiga tecken på en nära förestående investeringscykel blir allt tydligare. Politiskt stöd, ökad efterfrågan och attraktiv finansiering – många av pusselbitarna faller nu på plats. Förutom strukturella reformer är det absolut nödvändigt att Indien gör infrastrukturinvesteringar inom alla delar för att skapa grunden för högre tillväxt och därmed uppfylla Indiens långsiktiga och enorma potential.