Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Svår start i år på aktiemarknaden

Se PDF

Viktiga lärdomar

  • Det kommer alltid att förekomma större kurssvängningar på aktiemarknaderna. Därför bör en investering alltid ses över en längre tidsperiod.

  • Vi väntar oss ingen recession under 2022, men det är något vi håller ögonen på.

  • Compounding handlar om att investera aktivt i bolag med relativt låg konjunkturkänslighet.

Stora kurssvängningar på aktiemarknaden skapar ofta rubriker i medierna. Eftersom det alltid kommer att finnas en volatilitet på aktiemarknaderna bör en investering bedömas över en längre tidsperiod. Historiskt har det typiskt skett en korrektion på ca 10 procent ungefär vartannat år, och vi får gå tillbaka till mars 2020 för att hitta den senaste korrektionens av en sådan omfattning. Därför är det inte helt oväntat att 2022 har inletts med kursfall. Det beror bland annat på stigande räntor, ökande inflation och Rysslands invasion av Ukraina. Ur en aktieinvesterares synvinkel är den stora frågan just nu hur kriget i Ukraina kommer att påverka energipriserna, eftersom stigande energipriser förvärrar den nuvarande inflationsbilden. Dessutom är det avgörande i vilken utsträckning centralbankernas planerade penningpolitiska åtstramningar faktiskt genomförs, eftersom stigande energipriser, stigande räntor och geopolitiska konflikter ökar risken för lägre ekonomisk tillväxt. Vi följer löpande hur dessa förhållanden påverkar aktiemarknaderna och de bolag vi har i våra fonder.

Naturligtvis skapar detta oro hos investerarna, men man bör fråga sig om det verkligen är en signal om att man ska sälja sina aktier? Utgångspunkten är att det inte finns något entydigt svar, eftersom det bland annat beror på den enskilda investerarens riskprofil, strategi och erfarenhet.

Vi på C WorldWide är långsiktiga investerare, och kortsiktiga korrigeringar förändrar inte vår grundläggande tro på bolagen, men vi räknar med större kursrörelser under de närmaste åren. Därför kan den framtida avkastningen väntas bli lägre än vad vi har sett under de senaste åren. Världens centralbanker har börjat höja eller överväger att höja räntorna, vilket till att börja med blir en utmaning för aktiemarknaderna. Historiskt har dock detta inte varit någon säljsignal.

Den som vill investera och samtidigt undvika risker kunde förr välja att placera dem i obligationer eller på ett bankkonto. På så sätt kunde man i princip bibehålla sin köpkraft. Idag är inlåningsräntorna hos de flesta banker obefintliga. Inflationen i Sverige var 2,4 procent år 2021. Den investerare som väljer att placera sitt sparande på bankkonto kommer därför att se sin köpkraft urholkas.

Om ekonomin skulle hamna i recession är det inte ovanligt att aktiemarknaderna faller med 30-40 procent. En recession kan utlösas av fortsatt höga och stigande oljepriser, kraftigt stigande räntor, eventuella krigshandlingar eller något helt annat. Vi väntar oss ingen recession under 2022, men det är något vi håller ögonen på.

Starka bolag växer med tiden
För oss handlar investeringar om långsiktighet snarare än om att tajma marknaden, eftersom vi som investerare vill dra nytta av bolagens långsiktiga vinsttillväxt. Framför allt måste varje enskild investerare se till att ha rätt riskprofil i sina investeringar. I fonden C WorldWide Stable Equities försöker vi hitta investeringar som var för sig har en god och rimligt förutsägbar tillväxtpotential, för att göra portföljen motståndskraftig mot marknadsvolatiliteten. Historien har visat att bolag med en stark konkurrensställning kan anpassa sig till konjunktursvängningar och öka vinsten kontinuerligt över tid – det är det vi kallar compounding.

Covid-19-pandemin har genererat extra intäkter
Vissa bolag har sett kraftigt ökade intäkter under covidkrisen, eftersom de har haft exponering mot bland annat utveckling och lansering av vacciner och tester. Vi har till exempel investerat i Thermo Fisher och detta bolag har fördubblat sina intäkter mellan 2019 och 2021 tack vare ökad efterfrågan på deras laboratorieprodukter. Vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta under de närmaste åren på grund av hög forskningsaktivitet inom forskning och utveckling av nya läkemedelsprodukter.

Alphabet (Google) är ett annat bolag som gynnades av att människor över hela världen skickades hem från arbetsplatserna till följd av covid-19-pandemin. Tiden framför skärmen var som gjord för många av Googles tjänster, digitaliseringen har därmed blivit en central del av vardagen och efterfrågan på digitaliserade varor och tjänster har därför ökat markant.

Detta har skapat gynnsamma förutsättningar för företag som säljer denna typ av produkter och tjänster, och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Investeringar i en orolig tid
Under 2021 blev många investerare besvikna på gröna omställningsbolag eftersom man överskattade vinstmöjligheterna och underskattade de risker som de ledande bolagen ställdes inför. Samtidigt innebar investerarnas stora intresse för dessa bolag att prisnivån ökade avsevärt. I takt med att räntorna stigit har kurserna till exempel pressats på flera bolag inom alternativ energi. Detta har skapat intressanta investeringsmöjligheter eftersom leverantörer av sol-, vind- och vattenkraft upplever en ökande efterfrågan, och samtidigt kan komma att föra vidare de stigande etableringskostnaderna vidare till kunderna genom priset. Dessa bolag har vad som kallas pricing power, eller prissättningskraft – möjligheten att höja priserna utan att avsevärt påverka försäljningen. Samtidigt regleras elpriset för befintliga sol-, vind- och vattenkraftverk vanligen av inflationen, även om de etablerade anläggningarna ofta inte får några märkbara ökningar av produktionskostnaderna. För en investerare är det därför en fråga om att tänka långsiktigt och anpassa sina investeringar löpande, och på så sätt dra nytta av de möjligheter som uppstår.

Stabila aktier för mindre riskbenägna investerare
Aktier medför alltid risker, men det finns olika risknivåer på aktiemarknaden. I grund och botten handlar det om att nå en riskprofil som matchar de önskemål och behov man har. C WorldWide Stable Equities investerar aktivt i bolag med relativt låg konjunkturkänslighet. Dessutom har majoriteten av bolagen en stark konkurrensposition med en rimligt förutsägbar och stabil vinsttillväxt. Av den anledningen kan fonden förväntas ha lägre volatilitet än den globala aktiemarknaden som helhet, och därför kan det vara en möjlighet för aktieinvesterare med något lägre riskvilja. Finansmarknaderna är dock oförutsägbara, särskilt på kort sikt, vilket innebär att det kan förekomma perioder med större volatilitet, vilket vi senast såg i samband med covid-19-utbrottet.